Pracownikowi z związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa pieniężna, która nazwana jest odprawą emerytalną. Wypłaca ją ostatni pracodawca, u którego pracownik był zatrudniony. Odprawa emerytalna zagwarantowana jest przez przepisy kodeksu pracy. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Warunki przyznania odprawy emerytalnej.

Aby pracodawca wypłacił pracownikowi odprawę emerytalną musza zostać spełnione następujące warunki:

  • pracownik musi nabyć prawo do emerytury,
  • stosunek pracy musi zostać zakończony w związku z faktycznym przejściem na emeryturę (jest to najważniejszy warunek),
  • pracownik pobiera odprawę po raz pierwszy, co oznacza, że nie pobrał jej wcześniej.

Jeżeli warunki te zostaną spełnione ostatni pracodawca, który zatrudnia pracownika ma obowiązek wypłaty świadczenia i nie jest to zależne od tego ile lat przepracował u niego dany pracownik.

Wysokość odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna należy się wszystkim pracownikom, którzy spełnią warunki jej przyznania. Jest wiec świadczeniem powszechnym. Wysokość odprawy emerytalnej określa kodeks prac. Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy wysokość odprawy nie powinna być niższa niż jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Wysokość odprawy należy obliczyć w taki sam sposób jak świadczenie urlopowe. Nie należy jednak dzielić jej przez współczynniki i godziny. Odprawa emerytalna wyliczona w taki sposób jest kwotą minimalną, jaką należy wypłacić. Jeżeli pracodawca ma takie życzenie to jak najbardziej może określić wyższą kwotę wypłaty. Niektórzy pracodawcy pragną w ten sposób docenić wieloletni staż pracy i ogromne zaangażowanie pracownika w rozwój danej firmy. Odprawa emerytalna to świadczenie jednorazowe. Wyjątek stanowi tu jednak sytuacja, w której pracownik przechodzący na emeryturę zatrudniony jest w kilku firmach. W takim przypadku należy mu się odprawa od każdego pracodawcy. Warunki przyznawania odprawy są wówczas identyczne jak przy zatrudnieniu w tylko jednym przedsiębiorstwie.

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Komu zgodnie z przepisami prawa należy się wyższa odprawa emerytalna?

Pewne grupy zawodowe uprawnione są do otrzymania odprawy wyższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie. Są to np. nauczyciele. W ich przypadku odprawa uzależniona jest od stażu pracy. Zgodnie z zapisami zawartymi w karcie nauczyciela, pracownik zatrudniony w szkole poniżej 20 lat otrzyma odprawę w wysokości 2-miesiecznego wynagrodzenia, a zatrudniony powyżej 20 lat w wysokości 3-miesiecznego wynagrodzenia.

Do uprzywilejowanej grupy należą również urzędnicy samorządowi i państwowi. W ich przypadku wysokość odprawy emerytalnej również uzależnione jest od stażu pracy. Pracownicy, którzy przepracowali w urzędzie powyżej:

  • 10 lat otrzymają 2-miesieczne wynagrodzenie,
  • 15 lat otrzymają 3-miesięczne wynagrodzenie,
  • 20 lat otrzymają 6-miesieczne wynagrodzenie.

Każdy pracodawca ma obowiązek wypłacić swojemu pracownikowi odprawę emerytalną (oczywiście w sytuacji, gdy spełnia on warunki przyznania świadczenia), jeżeli tego nie uczyni może zostać ukarany karą grzywny. Warto wiec mieć to na uwadze i znać swoje prawa.